Vysoká škola pedagogická

Hradec Králové

katedra hudební výchovy

 

R. A. DVORSKÝ

 

Diplomová práce

 

 

 

 

Autor: Čestmír Brandejs, HV - NJ,

učitelství pro 9. - 12. ročník

Vedoucí práce: PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc.

Oponent: PaedDr. Zdeněk Berger

 

Hradec Králové, duben 1997

 

 

Anotace práce č.: 528 - 93/95/HV

Tato práce se snaží zmapovat hudební dráhu klíčové osobnosti české taneční hudby, R. A. Dvorského. Zachycuje aktivity, jimž se Dvorský za svého života věnoval, hledá vztahy mezi nimi a jejich význam pro Dvorského kariéru.

 

 

 

 

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem diplomní práci vypracoval samostatně a s uvedením všech pramenů a použité literatury.

 

Hradec Králové: duben 1997

 

Čestmír Brandejs

Suchého 545

500 11 Hradec Králové

 

 

Touto cestou bych chtěl srdečně poděkovat především paní Anně Mannové, nejmladší sestře R. A. Dvorského, panu Jiřímu Traxlerovi, skladateli a aranžérovi  Dvorského nakladatelství, resp. klavíristovi orchestru  R. A. Dvorského a panu Janu Novákovi, saxofonistovi a klarinetistovi orchestru R. A. Dvorského.

Za užitečné rady, pomoc a ochotu děkuji dále těmto jednotlivcům;

PhDr. Vácslavu Babičkovi, řediteli Státního ústředního  archívu v Praze,

PhDr. Lubomíru Dorůžkovi, hudebnímu vědci a publicistovi,

Jaromíru Farníkovi, kabaretnímu historikovi a  sběrateli,

PhDr. Ivanu Klimešovi z Národního filmového archívu  v Praze,

PhDr. Josefu Kotkovi, CSc., hudebnímu vědci  a publicistovi,

Petře Panther, zprostředkovatelce německých  materiálů,

JUDr. Janu Pixovi, dramaturgovi soutěžních pořadů TV

Premiéra,

Ondřeji Suchému, herci, spisovateli, publicistovi,

pracovníkům těchto institucí:

Archiv Českého rozhlasu v Přerově nad Labem,

Archiv hlavního města Prahy,

Archiv Ministerstva vnitra v Praze,

oddělení Dokumentace Českého rozhlasu v Praze,

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem,

Muzeum české hudby v Praze,

Národní knihovna České republiky, hudební oddělení,

Ochranný svaz autorský k dílům hudebním v Praze,

Památník národního písemnictví

Státní ústřední archív Praze

a firmě Supraphon.

Zvláštní poděkování si zaslouží PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. za pomoc, rady a vedení při vypracování mé diplomové práce a manželé Eliška a Oldřich Suchoradští za pomoc při získávání pramenů ve Dvoře Králové nad Labem.

 

 

Čestmír Brandejs