III. VE SPRINGEROVĚ NAKLADATELSTVÍ

 Významnou, leč zatím dost opomíjenou kapitolu Dvorského pražských začátků představuje jeho zaměstnání v Českém lidovém knihkupectví Josefa Springera. Pokud se o tom jednotlivé zdroje vůbec zmiňují, často se omezují na konstatování, že zde Dvorský pracoval. Maximálně se dozvíme, že redigoval sbírky Červené sedmy1) a byl činný v prodeji.2) Tento stav je dán charakterem většiny textů, které obvykle přinášejí souhrn biografických údajů na omezeném prostoru, takže možnost zabývat se podrobněji všemi etapami Dvorského života, respektive uměleckého vývoje prakticky nepřicházela v úvahu, navíc dostupnost materiálů s vazbami k tomuto období není příliš vysoká. Ani sám Dvorský se v četných interview z šedesátých let o působení u Josefa Springera nešíří. Zřejmě tomu bylo tak proto, že jak novináře, tak veřejnost zajímala především hudebně výkonná sféra Dvorského kariéry a ačkoliv i na vydavatelském poli zaznamenal řadu úspěchů, zůstalo Dvorského působení ve Springerově nakladatelství v jejím stínu.

 Podle pracovního "vysvědčení"3) byl Dvorský zaměstnancem Českého lidového knihkupectví od 1O. dubna 1919 do 30. listopadu 1923,4) tedy necelých pět let. Tato činnost se stala vůbec základem Dvorského pražského působení. Znamenala jednak stálé zaměstnání, navíc se od té doby uchytil v Praze natrvalo. Teprve o tři týdny později byl angažován v Hašlerově kabaretu, odkud se vrátil zpět do Červené sedmy. Ani přes neúspěšné vystoupení v listopadu 1918 s ní kontakty nepřerušil právě díky Springerovu nakladatelství, kde její sbírky redigoval. V životopisech sice Dvorský jmenuje redakci sbírek Červené sedmy jako hlavní náplň své činnosti v nakladatelství, redigoval ovšem také sbírky dalších kabaretů, které společně se "sedmičkářskými" vycházely v edici Syrinx.5) Jednalo se o jednoaktovky hrané na pražských scénách, nakladatelstvím nabízené zábavním podnikům či ochotnickým spolkům.6) Dále Dvorský obstarával edice Slavia (sbírky písní československých měst), Siesta (sbírky klavírních a orchestrálních skladeb) a Šprým (sbírka kabaretní prózy).7) Z konkrétních titulů, jež prošly Dvorského redakcí, jmenujme Písničky Červené sedmy nebo řadu čísel Ference Futuristy s často originálními tituly jako Futuristická pohádka, Nálada při loupání buřta, Vítání France Josefa.8)

 Kromě literárních sbírek pražských kabaretů produkovalo České lidové knihkupectví také hudebniny, a tak není divu, že u celé řady vydaných titulů figuruje jméno R. A. Dvorského. Sestavil Album slovanských mistrů, složené z děl Arenského, Čajkovského, Rachmaninova, Smetany a dalších, převážně ruských autorů.9) Uplatňoval se jako dobově nejvýznamnější skladatel moderních tanců10) - one a two stepů, sketchů, intermezz, shimmy, foxtrotů. Přitom není bez zajímavosti, že Springerovo nakladatelství nemělo na Dvorského kompozice v žádném případě monopol. Z 32 nalezených skladeb R. A. Dvorského z let 1919 - 192311) vyšla u Springera jen polovina. K vysvětlení této skutečnosti by bylo zřejmě třeba více zkušeností, jak to tehdy v nakladatelské praxi chodilo.

 S Dvorského jménem se rovněž pojí klavírní úprava směsi oblíbených melodií Co dnes Praha zpívá.12) Dvorský do ní zařadil mimo jiné písně Karla Hašlera (Nad Prahou tančily hvězdičky, Kampak na nás, bolševíci) a Jiřího Červeného, zařadil sem i jednu ze svých Královédvorských písniček Na podsíni.

 Aby mohly být jednotlivé písně do směsi zařazeny, bylo nutné získat souhlas původních vydavatelů; proto se v notách zcela dole několikrát setkáme s poznámkami podobnými této: "S povolením původního majitele J. Švába, Praha III. (Mostní 3.)".14) Nevíme však, zda shánění povolení spadalo do Dvorského kompetencí.

 Osobní přání zaměstnavatele adresované pracovníkovi opouštějícímu místo na vlastní žádost, k tomu ještě na úřední listině, nebývá častým jevem, leč v tomto případě se tak stalo. Pracovní "Vysvědčení" Josef Springer uzavírá slovy. "Závod můj opouští zdráv a na svoji žádost. Přeji mu na další životní pouti mnoho zdaru." Jistě tedy musel být s Dvorského prací nadmíru spokojen. Není divu, protože Dvorský toho zastal opravdu hodně. Redigoval jak díla literární tak hudební, komponoval, upravoval písně, pracoval jako účetní, byl činným v prodeji, zkrátka jeho všestrannost a často vzpomínané solidní vystupování znamenaly pro nakladatelství velký přínos. Musel se projevovat na výbornou již od počátku, neboť v zápiscích hovoří, že ho Springer v červenci 1919 posílá do Paříže založit expedici. V té době pracoval Dvorský v nakladatelství pouhé tři měsíce. Ač nemáme doklady, zda skutečně do Paříže odjel, svědčí tato zmínka o notné dávce důvěry, kterou v něho nakladatel vkládal.

 Mimořádná pracovní aktivita se Dvorskému vyplatila. Ze Springerova nakladatelství si odnesl nejen výuční list coby knihkupecký účetní,15) ale především důležité zkušenosti z organizace a chodu nakladatelství, jichž od roku 1936 využíval při vedení vlastního velmi úspěšného nakladatelství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

 1) Životopis - MDK. Údaj přebírá i Machek.

 2) Tamtéž. Údaj též přebírá Schwarz, s. 5.

 3) "Vysvědčení" vydané Jos. Springerem 30.11.1923 při  odchodu R. A. Dvorského z nakladatelství - MDK.

 4) Tamtéž.

 5) Červený, J.: Rozmary. Studentská psina o 1 dějství.

 Praha, Josef Springer 1920. Syrinx 123.

 Na předsádkách sešitu propagovány edice redigované  Dvorským, jsou tu zaznamenány i konkrétní tituly.

 6) Tamtéž.

 7) Tamtéž.

 8) Tamtéž.

 9) Výtisk uložen v hud. odd. Národní knihovny.

10) Kotek, s. 189 - 190.

11) Nacházejí se v hud. odd. Národní knihovny.

12) Dvorský, R. A.: Co dnes Praha zpívá. Směs. Praha,

 Josef Springer 1920.

13) Tamtéž.

14) Tamtéž.

15) Životopis - MDK.